Patent Prosecution Highwayמה זה PPH ? PPH זה ראשי התיבות של Patent Prosecution Highway. המסלול המהיר לרישום פטנט.

ה Patent Prosecution Highway (PPH) מבוסס הסכמות בין מדינות לזירוז וייעול הליכי הבחינה על מנת ליצור חיסכון בעלויות ובזמן לכל הצדדים.

לממציאים היתרון כמובן ברור- לקבל את הפטנט מהר יותר ותוך צמצום מס' דו"חות הבחינה עליהם יש צורך להגיש מענה.

מבחינת עלויות- אין אגרה נוספת להשתתפות במסלול הPPH.

 

אירופה, קנדה, פינלנד, ארה"ב ומדינות נוספות חתמו על הסכם PPH מול ישראל ועל כן ישראלים המבקשים לקבל פטנט במדינות אלו רשאים להגיש בקשה להצטרף למסלול הPPH במדינות אלו ולהיכנס למסלול בחינה מזורזת בתנאי שבעל הבקשה לפטנט עומד בתנאים שנקבעו להסכם ה PPH .

כמובן שבאופן דומה, גם ההפך הוא נכון ואזרחים מהמדינות עמן חתומה ישראל על הסכמי PPH יכולים לבקש זירוז בחינה בישראל תחת אותן זכויות ומגבלות.

 

כדי שבעל פטנט ישראלי (כולל בקשה לפטנט שקובלה) יוכל לזרז את בקשתו לפטנט במדינה אחרת החתומה על הסכם ה- PPH עם ישראל, צריכים להתקיים התנאים הבאים:

התקבל פטנט על ההמצאה בישראל או לפחות הגיעה הבקשה לשלב הקיבול בישראל.

לפחות אחת מהתביעות שבבקשה הזרה צריכה להיות זהה לתביעה שקובלה בישראל.

בעל הבקשה צריך לספק למשרד הפטנטים הזר תרגום לאנגלית של היסטוריית ההתכתבות עם רשות הפטנטים בישראל.