רישיון ניצול של פטנטמהו רישיון ניצול של פטנט?

רישיון ניצול פטנט או "רישיון לשימוש בפטנט" (Licensing) הוא אישור שניתן על ידי בעל הזכות (בעלי הפטנט) לצד שלישי להשתמש בצורה מסחרית בהמצאה המתוארת בפטנט. 

חוק הפטנטים התש"ז -  1967 קובע שני סוגים שונים של רישיון לניצול פטנט: 

רישיון ייחודי לניצול פטנט ורישיון לא ייחודי לניצול פטנט.

רישיון ייחודי מוגדר בסעיף 85 לחוק הפטנטים:

85. רשיון יחודי בפטנט מעניק לבעליו זכות יחודית לפעול לפי סעיף 49 כאילו היה הוא בעל הפטנט ואוסר על בעל הפטנט לנצל בישראל את האמצאה נושא הפטנט.

רישיון לא ייחודי מוגדר בסעיף 86 לחוק הפטנטים:

86. רשיון לא יחודי בפטנט מעניק זכות לנצל את האמצאה נושא הפטנט בהיקף ולפי התנאים שנקבעו ברשיון.

רישיון ייחודי לניצול פטנט מעניק לבעל הרישיון זכויות בלעדיות ממש כמו שאל בעל הפטנט ואף אוסר על בעל הפטנט לעשות שימוש מסחרי בעצמו בפטנט.

מנגד, רישיון לא ייחודי לניצול פטנט דומה יותר לזכות שימוש והפצה של הפטנט בהתאם למה שנקבע בהסכם הרישיון הספציפי, לרבות תמלוגים, אזורי הפצה, היקף וכיוצא בזה. 

בדומה להסכמים דומים וקשורים כמו הסכמי הפצה, כך גם הסכמי רישיון ניצול פטנט (הסכמי Licensing) יש לשקול בכובד ראש ולהשתמש בעו"ד קניין רוחני המכיר את הפן המסחרי על מנת לשמור על האינטרסים שלך מבחינות רבות כגון תחומי הפצה, אחריות, ביטוח, תוקף רישיון הניצול, תניות לביטול ההסכם, אחריות חידוש ואכיפה ועוד.   

נקודה מעניינת ששווה לחשוב עליה בהקשר למתן רישיונות ניצול פטנט הינה שבשלב ה PCT, זכויות הפטנט הפוטנציאליות חורגות מבחינת הטריטוריה מעבר לתחומים שבהם תבקש כנראה זכויות פטנט כך ששווה לשקול ניצול הערך הפוטנציאלי של ההמצאה על ידי שימוש בגופים חיצוניים תוך גידור הטריטוריה המסחרית שבה יפעלו באופן שלא יגרום נזק לפעילות שלך ויתמוך כלכלית בצורה של תשלום על רישיון הניצול של הפטנט העתידי.